niedziela, wrzesień 27, 2020

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAKOPANEM poszukuje pracownika na umowę o pracę na czas określony - na zastępstwo na stanowisko- ASYSTENTA RODZINY

Wymagania niezbędne:

Asystentem rodziny może być osoba, która:

1.       posiada obywatelstwo polskie;

2.       posiada wykształcenie:

a.       wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

b.      wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 575 z późn. zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

c.       średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

3.       nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

4.       wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

5.       nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne  przestępstwo lub umyślne przestępstwo  skarbowe;

6.       posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do zadań asystenta rodziny, który prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę, należy w szczególności:

1.       Określenie wspólnie z rodziną podstawowych problemów występujących w rodzinie oraz   zmotywowanie rodziny do współpracy i działań zmierzających do ich pokonania

2.       Opracowanie i realizacja planu pracy  z rodziną  ( obejmujących zakres działań, terminy ich realizacji i przewidywane efekty ) we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym

3.       Opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej

4.       Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

5.       Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów: socjalnych, psychologicznych i wychowawczych z dziećmi;

6.       Wspieranie aktywności społecznej rodzin;

7.       Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej

8.       Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

9.       Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psycho-edukacyjnych;

10.   Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

11.   Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

12.   Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

13.   Realizacja zadań określonych w art.8 ustawy z dnia 4 listopada 2016r o wsparciu kobiet   ciąży i rodzin „Za Życiem”  w zakresie koordynacji wsparcia podejmowanego przez asystenta rodziny, a polegająca na:

a)      opracowywaniu wspólnie  z osobami o których mowa w  art.8 ust.2 w/w ustawy,  katalogu możliwego do uzyskania wsparcia,

b)      występowaniu w imieniu osób o których mowa w art.8  ust.2 w/w ustawy, na ich   żądanie, do podmiotów o których mowa w art.2. ust2. w/w ustawy z wyłączeniem świadczeniodawców , w celu umożliwienia im skorzystania ze wsparcia , na podstawie  pisemnego upoważnienia.

 Informacje dodatkowe:

Praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach umowy o pracę na czas określony- na zastępstwo w  zadaniowym systemie czasu pracy.

Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego, na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona.

Zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakopanem ul. Jagiellońska 7, pokój nr 14 w godzinach 7.30-15.00 od poniedziałku do piątku.